آموزش خیاطی آشنایی با دوخت آستین ، الگوی یقه های جدا و الگو سازی

آموزش آستین

برای کادر آستین مستطیلی به طول قد آستین و به عرض یک سوم دور سینه به اضافه 2 رسم می کنیم. از خط سرشانه دو خط پشت آستین افقی و جلو آستین افقی را به اندازه یک دهم پهنای کادر رسم می کنیم. از خط سرشانه نصف کادر منهای 2 می شود خط کف آستین، قد آرنج را 33 سانت می گیریم کادر را از عرض به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده، زیر آستین پشت با دو قسمت روی آستین وزیر آستین جلو با سه خط پشت آستین عمودی، خط وسط و جلو آستین عمودی مشخص می گردند. جدول کادر هفت علامت اصلی دارد.
1. جلو
2. پشت
3. وسط
4. جلو آستین افقی با جلو آستین عمودی
5. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی .
6. تلاقی پشت آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف وسط
7. تلاقی جلو آستین افقی با پشت آستین عمودی یک بیستم عرض کادر به طرف پهلو.

چهار علامت فرعی هم اضافه می کنیم.
1 – تلاقی کف آستین با جلو آستین عمودی از عرض کادر 25 (حدود 9 سال) تا عرض کادر 30 ، یک دهم عرض کادر آستین باضافه یکان عرض بر حسب میل (یکان چهل 10 میل حساب می شود) و از عرض کادر 41 تا عرض کادر 50، یک دهم عرض آستین و به ازای هر دو سانت یک میل، مثلثی به طرف پهلو می روند.
2– تلاقی خط کف آستین با پشت آستین عمودی همان مقدار مثلثی جلو به اضافه 2 سات مثلثی به طرف پهلو می رود.
3 – تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو ، وسط خط شانه و پشت آستین افقی
4- تلاقی پشت آستین افقی با خط وسط به طرف جلو، وسط خط شانه و پشت آستین افقی با خط وسط به طرف پشت نیم سانت مانده به خط شانه، هر دو قه مقدار مثلثی زیر آستین پشت منهای دهگان عرض کادر بر حسب میل. از سایز 36 به بالا 8 میل از خط وسط و کلگی آستین به طرف پشت چرت سرشانه هنگام دوخت با درز سرشانه جفت می شود، که این مقدار از سایز 36 به پایین 6 میل می باشد. خط کف آستین عرض 45 می شود 5/20، از 50 تا 55 می شود 22 و از 55 تا 60 می شود 5/22 . تمام آستین های عرض 25 به پایین مدل آستینهای لباس بی ساسن در می آید. در بالاتنه های آستین دار یک سانت شیب سرشانه را کم می کنیم. هر مقدار سرشانه پشت به علت برآمدگی پشت بالا آمد نصف مقدار آن چرت سرشانه به طرف جلو می رود. آستین نسبت به تنه مقداری اضافه دارد که لازم است آنرا هنگام دوخت خورد بدهیم. با زدن اندازه مقدار خورد مشخص می گردد. اگر دوطرف اندازه بود درز بغل ها جفت می شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز استین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. اگر در قسمتی خورد کم باشد درز آستین به آن طرف می رود تا هر دو طرف به یک اندازه شود. این عمل را کنترل آستین می نامیم.

اندازه بلندی آستین وبلندی حلقه جلو نباید بیش از 3 سانت اختلاف داشته باشد و هر چه این اندازه به هم نزدیکتر باشد بهتر است. این عمل را کنترل نهایی می نامیم. که این اختلاف در لباسهای بی ساسون به 5 سانت می رشد از کادر 40 به بالا نیم ساعت کله آستین را بلا می بریم. در شخصی دوزی دقت می کنیم عرض کادر آستین بالا می آید و به ازای هر یک سانت نیم سانت به مثلثی های زیر آستین اضافه می کنیم.

 

    جلسه بیست و پنج
الگوی یقه های جدا

برای هر نوع یقه ای ، مستطیل 19×8 را می کشیم. قسمت جلوی خود پایه یقه ، دست راست لبه جلو، مقابل لبه بیرونی، دست چپ وسط یقه می باشد.
برای یقه انگلیسی مستطیل را به چهار قسمت تقسیم می کنیم. از پایه رو لبه جلو 2 سانت به طرف بالا علامت می زنیم و با منحنی خط کش وصل می کنیم به وسط پایه . سپس نیم سانت از وسط یقه بالا می رویم و آن محل را هم منحنی به پایه وسط رسم می کنیم. این بریدگی ها را به لبه بیرونی یقیه می بریم در حقیقت از مستطیل چیزی دور نمی ریزیم. لبه بالا قابل تغییر است.
برای یقه یک تیکه همان یقه انگلیسی را کشیده خط منحنی را سه سانت به جلو می بریم و از دو سانت بالاتر یک خط منحنی دیگر موازی با آن می کشیم، برای صحت این خط 2 سانت از خط وسط کادر بالا آمده علامت می زنیم و یک لبه منحنی خط کش را روی آن و لبه دیگر را در وسط خط لبه جلو که قبلاً تقسیم شده قرار می دهیم و 5/1 سانت از لبه جلو بیرون می رویم با لبه صاف خط کش سه سانت بیرون آمده منحنی پایین را به 5/1 سانت منحنی بالا وصل می کنیم می توانیم گوشه یقه را به دلخواه گرد کنیم. لبه برگه یقه به هر صورت قابل تغییر است.
برای یقه دو تیکه نخست یقه یک تیکه را می کشیم و از وسط کادر لبه جلو 8 سانت به داخل رفته و 7 میل بالا و 7 میل پایین از آن را علامت می زنیم با دو خط منحنی جدا نقطه بالا و پایین را به لبه جلوی یقه و نیم سانت مانده به وسط یقه وصل می کنیم در وسط یقه این نیم سانت را به بالا و پایین یقه وصل می کنیم تا برای گرفتن لقی یقه استفاده شود. داخل منحنی های ما بین پایه و برگه یقه را جدا کرده دور می ریزیم و برای اینکه برگه یقه باریک نشود دو سر لبه های بیرون را با منحنی خالی خط کش بهم وصل می کنیم.
از پایه روی این خط و خط وسط کادر و خط وسط یقه سه سانت علامت زده و با منحنی خالی به هم وصل می کنیم. از قسمت بالای وسط یقه یک سانت گرفته و به وسط پایین یقه وصل می کنیم با این خط وسط یقه مانند ساسون بسته می شود. لبه یقه را به دلخواه می توانیم گرد کنیم.
(تمام یقه های بالا باید منحنی های جلوی پایه آنها بیش از حدی که خط کش بما می دهد باشد)
یقه ب ب یا شکاری یقه ای است که پشت آن کمی بالا و جلوی آن روی لباس می خوابد کادر دو لای یقه را 2 سانت 2 سانت از عرض خط کشیده و تا 2 میل مانده به لبه دیگر قیچی می کنیم، آنرا روی یک کاغذ دیگر گذاشته و هر برشی را نیم سانت باز کرده و با چسب می چسبانیم. یک سانت هم از وسط پایین یقه به صورت ساسون می گیریم تا گردتر شود. لبه به دلخواه گرد می شود.

 

    جلسه بیست و شش  الگو سازی

قبل از رسم الگوی پیش برای الگوسازی لباس های جلو باز بر حسب نیاز فضای خالی می گذاریم. اگر لباس جلو بسته ای را از وسط باز کنیم دو قسمت جلو از هم فاصله می گیرد طوری که در پایین بیشتر و در بالا کمتر از هم جدا می شود. نخست برای رفع این اشکال مقداری به جلو الگو اضافه می کنیم برای لباسهای تنگ و بی یقه ها قسمت بالا صفر و در باسن بزرگ 1 سانت، لباسهای نیمه تنگ بالا دو میل و باسن بزرگ 5/1 سانت، لباسهای گشاد بالا چهار میل و باسن بزرگ، 2 سانت ، خطی که این دو محل را به هم وصل نموده و مستقیم به طرف قد لباس می رود را خط وسط جلوی جدید می نامیم.
بعد از آن رو هم گرد یا دکمه خور می خواهیم که برای جلیقه 5/1 سانت، بلوز 2 سانت، کت 5/2 سانت و پالتو 3 سانت معمول می باشد. رو هم گرد هر مقدار که باشد لباس دو برابر آن روی هم می آید.

 


بعد از رو هم گرد سجاف می خواهیم که گاهی سرخود و گاهی جدا بریده می شود، پهنای آن برای بلوز 6 سانت، کت 8 سانت و پالتو 10 سانت مناسب می باشد. سجاف را هنگامی سر خود می بریم که جلوی لباس صاف باشد، در این صورت اگر لباس دارای یقه باشد باید آنرا جدا ببریم. قسمت بالای سجاف از بالاترین جا دکمه که معمولاً در امتداد ساسون سینه می خورد( برای لباسهای تنگ و نیمه تنگ جادکمه در این محل ضروری می باشد) پهن تر برداشته می شود تا هنگام برگشتن به داخل لباس حدود 4 سانت با درز سرشانه جفت شود. برش طوق یقه و سرشانه را در حالی که سجاف را به داخل تا انداخته ایم می زنیم. هر جا دکمه افقی به هر اندازه که باشد نیم سانت روی رو هم گرد می آید و بقیه آن به داخل لباس می رود. جادکمه عمودی هم رو خط وسط جلوی جدید قرارمی گیرد. یقه ای که داریم طوق یقه اصلی ماست اگر بخواهیم یقه سه سانت و یا دو تکه و امثالهم روی آن بگذاریم بهتر است همه جای یقه را به غیر از پشت یقه یک سانت خالی کنیم. همانطور که برای استفاده از کروات و پاپیون از طوق اصلی استفاده می کنیم، برای وصل این یقه ها می توان باز کردن یقه را از بیخ گردن نیز شروع کرد. برای وصل کردن یقه انگلیسی به این مدل باید طوق جلو را از بیخ گردن حداقل 2 سانت خالی کنیم سپس لبه شکاف پایین را حدود سه سانت چرت زده مقدار یقه را هر اندازه که باشد حساب می کنیم، بهتر است خط وسط کادر یقه با بیخ گردن برخورد کند. شکاف این نوع یقه را می توان تا جایی که برگشت یقه بما اجازه می دهد پایین آورد. لبه بیرونی یقه قابل تغییر است.
برای نصب اپل باید شیب سرشانه را نیم سانت کمتر از پهنای اپل از طرف حلقه بالا آورد. کلگی آستین هم متناسب با پهنای اپل و مقدار خورد مناسب بالا می آید. حلقه برای بلوز و پیراهن مناسب می باشد اما برای کت دو نقطه دو و سه بالا آمدهف از خط کف را نیم سانت پایین و پهلویی را نیم سانت هم بیرون می بریم. همین عمل برای مانتو و پالتو به یک سانت می رسد، بغل حلقه پشت نیز متناسب با جلو نیم یا یک سانت پایین و بیرون می رود.
ساسون بغل سینه از اختلاف قد بالاتنه جلو و طول کادر پشت به اضافه سه بدست می آید و محل آن نیز با برشی که از محل کارور و حلقه و یا 4 سانت بعد از بیخ گردن از سرشانه به طرف 2 سانت مانده به نوک سینه می آید تغییر می کند. (کوپ حلقه) (کوپ شانه) گاه ساسون بصورت چین در می آید.

/ 0 نظر / 30 بازدید