برنامه روزانه ملتهای مختلف به شرح زیر اعلام می شود

ایتالیا
4 ساعت کار
8 ساعت خواب
4 ساعت غذا خوردن
6 ساعت حرف زدن
2 ساعت خیابان گردی
آلمان
8 ساعت کار
8 ساعت خواب
2 ساعت اضافه کار
2 ساعت تماشای مسابقات تلویزِیونی
2 ساعت مطالعه
2 ساعت فکر کردن به خودکشی
کوبا
8 ساعت کار
8 ساعت تفریح
4 ساعت خواب
4 ساعت گوش کردن به سخنرانی کاسترو
عربستان سعودی
8 ساعت تفریح همراه با کار
6 ساعت تفریح همراه با خرید در خیابان
10 ساعت خواب
مصر
4 ساعت کار
8 ساعت خواب
8 ساعت کشیدن قلیان
2 ساعت گوش کردن به ام کلثوم
2 ساعت حرف زدن در مورد گذشته
هندوستان
8 ساعت جستجوی کار
6 ساعت خواب
6 ساعت تماشای فیلم
2 ساعت جستجو برای محل خواب
2 ساعت برای رد شدن از خیابان
پاکستان
4 ساعت کار غیر مجاز
8 ساعت خواب در حین کودتا
8 ساعت اعتراض علیه کودتا
4 ساعت فرا ر از دست پلیس
ایران
8 ساعت خواب
8 ساعت استراحت
2 ساعت حرکت در ترافیک
1 ساعت کار
3 ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت
2 ساعت بحث در مورد فلسفه و سیاست
/ 0 نظر / 22 بازدید