آموزش هنر های تجسمی

بنا به تعریفی که در کتاب شیوه طراحی آمده طبیعت بیجان به همه اجسامی گفته می شود که در طبیعت وجود دارد ولی حرکت ندارند .به عنوان مثال می توان از سیب ،چراغ،کوزه،یک شاخه گل ،پارچه،مجسمه و...نام برد که هر یک می توانند مدلهای مناسبی برای طراحی باشند. به هنگام طراحی از طبیعت بیجان ،چند شئ با جنس و رنگهای متفاوت را انتخاب کنید و بر سطح میز قرار دهید.نحوه قرار دادن یا چیدن اشیا برای طراحی ،اهمیت بسیار دارد.دقت داشته باشید که:همه اشیا بر روی یک خط و کاملاً در کنار یکدیگر قرارنگیرند برخی را جلوتر و یا عقب تر از اشیای دیگر قرار  دهید .  بهتر استکه اشیا ،از لحاظ عرض و ارتفاع نیز دارای تنوع باشند._اندازه طراحی اشیا ،متناسب با اندازه کاغذ باشد.از طراحی اشیا در ابعاد کوچک و ریز جداً خودداری کنید._ابتدا محور اصلی اشیا را ترسیم کنید.بدین وسیله می توانید نسبت فضای اشغال شده کاغذ توسط مدل را بسنجید و پیش از آغاز به کار ،اندازه مناسب را پیش بینی نمایید._با استفاده از قاب منظره یاب ،مدل را از تمام زوایا مشاهده و بررسی کنید.در تمام این حالتها ،نمونه های ساده ای در ابعاد کوچک طراحی کنید ،تا علاوه بر آنکه تمام ویژگیهای اشیا را می شناسید ،برای تشخیص مناسب ترین زاویه های دید توانایی لازم را بیابید. نسبت به مدل فاصله مناسبی را در نظر بگیرید مناسب ترین فاصله برای طراحی ،تقریباً برابر است با دو برابر طول هر سوژه ._تابش نور بر مدل نیز نکته مهمی است .نور طبیعی مطلوب تر است ،البته چنان چه برای کار کردن به اندازه کافی روشنایی داشته باشد .در غیر این صورت از نور مصنوعی به صورتی استفاده کنید که مدل در معرض تابش مستقیم و شدید نور نباشد ._از خطوط متنوع و مناسبی استفاده کنید .برای این منظور توجه داشته باشید که تفاوت های ظاهری اشیا را توسط خطوط متفاوت بیان کنید ،از بکار بردن خطوط یکنواخت خودداری کنید .علاوه بر خصوصیات ظاهری عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که به خط شما شخصیت و کیفیت می بخشد و آن توجه داشتن به نور و منبع روشنایی است ،که تحت عنوان مبحث  ارزش خطی است

/ 0 نظر / 6 بازدید