اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٢

آشنایی با اندازه گیری دامن و شلوار، برش دامن و آستر و بادوخت دامن

جلسه نهم
آموزش اندازه گیری دامن و شلوار
آموزش الگوی دامن به صورت سایز بندی و شخصی دوزی و نحوه تنگ کردن آن  دامن ، مادر الگو

در چهارسایز اصلی، سایز به اضافه 10 نصف دور باسن و سایز منهای 3 نصف دور کمر. برای برش دامن مستطیلی به طول قد دامن و به عرض 4/1 دور باسن +1 برای پیش و 4/1 دور باسن منهای 1 برای پشت رسم می کنیم. از کمر باسن بزرگ را که نصف سایز می باشد می کشیم و سپس نصف آنرا باسن کوچک می نامیم، 5/3 سانت از پهلو علامت زده با خط کش آستین به باسن بزرگ وصل می کنیم وسط بالای دامن سه سانت علامت زده ، برای پیش دو سانت از باسن کوچک پایین تر و برای پشت سه سانت مانده به باسن بزرگ علامت زده و ساسون را می کشیم. ساسون را می بندیم و پیش از وسط نیم سانت تا ساسون و پشت را از وسط یک سانت تا درز بغل بصورت منحنی خالی می کنیم. در شخصی دوزی و یا سایزهای دیگر 4/1 دور کمر را همراه باضافه و منهای یک و مقدار ساسون در پیش و پشت علامت زده در صورت زیاد و کم شدن فاصله تا پهلو با دادن دو ساسون و یا کم کردن مقدار ساسون فاصله را تا پهلو به حدود 5/3سانت می رسانیم.

 

    دامن فون

برای دامن فون به پایین دامن راسته 4 سانت اضافه می کنیم و 5/1 سانت بالا می آییم سپس این نقطه را مستقیم به باسن بزرگ وصل نموده و از پایین به صورت منحنی آرامی به پنج سانت مانده به وسط دامن وصل می نماییم. طوری که در وسط بیشترین فاصله را بگیرد.
برای دامن خمره ای (تنگ) از پایین دامن 4 سانت به داخل و یک سانت به پایین می رویم و این نقطه را به وسیله منحنی آرامی به ده سانت مانده به باسن بزرگ و در پایین به وسط دامن مستقیم وصل می کنیم. دامن های تنگ و راسته چاک یا پیلی لازم دارند.

 

    جلسه دهم
آشنایی بابرش دامن و آستر

در این قسمت طریقه پهن کردن پارچه های آهار دار روی میز خط کشی و برش دامن را سه به اضافه برش آستری آن انجام می شود.

 

    هدف

با اجرای برش، هنرجویان با ریزه کاریهایی که برش داریم آشنا گردیده و با علاقه برنامه را دنبال می کند.    جلسه یازدهم
آشنایی بادوخت دامن

دوخت دامن شامل دوخت چاک پشت با اطوی آن، دوخت زیپ، دوخت ساسونها با اطوی آن و دوخت درز بغل به اضافه تا انداختن پای دامن و چسباندن آن به وسیله زانفیکس

 

    هدف

با اجرای این نحوه دوخت هنرجویان متوجه می شوند نظم و ترتیبی که در دوخت به مرحله اجرا در می آید تا چه میزان در پیشبرد کار مؤثر است.    جلسه دوازدهم

دوخت و وصل کردن آستر باضافه دوخت و اطوی بندینک آماده کردن کمر بالایی چسب و وصل آن به دامن

 

    هدف

در مرحله آغازین برش، هنرجویان لازم است شاهد پایان یافتن یک نمونه با توضیحات کامل باشند.  

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: