اموزش
صفحات وبلاگ
نویسنده: گل بنفش - ۱۳۸٧/٥/٢

آشنایی با یقه دراپه (یقه شل)

به جلوی الگوی پیش یک کاغذ می چسبانیم طوری که در پایین صفر و در جلوی طوق یقه ده سانت جلو بیاید و در ادامه صاف به بالا برود. یک سانت از بیخ گردن گرفته و سه سانت کج بالا می رویم این نقطه را مواز با خطوط افقی الگو به سمت لبه کاغذ اضافه شده رسم می کنیم. بیخ یقه جدید را به سه سانت بالای ادامه خط کارور روی کاغذ اضافه شده می رویم و خطوطی موازی با آن از سرشانه با فاصله دلخواه به لبه اضافه وصل می کنیم. از سرشانه اوازمان داده به ترتیب از طرف حلقه بیشتر باز می کنیم. از بیخ گردن خطی صاف به بالای حلقه آستین رسم نموده و می چینیم. پیلی آخر را متناسب با سرشانه پشت می بندیم. لبه گرد شده جلو را با کاغذی در زیر آن صاف نموده و مقداری هم به بالای آن اضافه می کنیم تا داخل یقه برگردد. در صورت وجود ساسون بغل سینه آن را از پایین با منحنی تو خالی تا جلوی الگو رد می کنیم. جلوی الگو باید روی دو لای بی راه پارچه بیافتد. و برای گشادی طوق یقه آن محل را باید از لبه پارچه فاصله داد. ساسون سرشانه الگوی پشت را رد کرده یا سانت هم بیخ گردن را گشاد می کنیم. دراپه های برش دار در کمر که با کش جمع می شود زیباتر می ایستد. بهتر است یک لباس چسب از آستر زیر دراپه ها پوشید تا آزادتر بایستد.

کدهای اضافی کاربر :


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: